รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน  2563

รายงานกระทบยอด 1101030102 ณ 30 กันยายน  2563

รายงานกระทบยอด 1101030199 ณ 30 กันยายน 2563

รายงานกระทบยอด 1101020604 ณ 30 กันยายน 2563

รายงานงบทดลอง 2000400603  ณ 31 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 30 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 31 ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 31 มกราคม 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 31 มีนาคม 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 30 เมษายน 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 31 พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 30 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 31 กรกฎาคคม 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 31 สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลอง 2000400603 ณ 30 กันยายน 2564

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง