กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนทางไกล (ครั้งที่ 4)

วันพุธที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ครั้งที่ 4) เรื่อง QUIZIZZ โดย นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับวิทยากร และครู ผ่านระบบ Video Conference โดยใช้ Application google meet

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.