พิธีรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  ๒๕๖๓  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  รวมทั้งสิ้น  ๒๔  ราย  ประกอบด้วย  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน  ๑๐ ราย  ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  จำนวน  ๘  ราย  ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน  ๖ ราย

โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๗  อาคาร  ๑๐๐  ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !