การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ระหว่างวันที่  25 – 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมบรรยายพิเศษ 
ณ  โรงแรมลองบีช  ชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.