การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

   วันอังคารที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำโดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับจังหวัด

 โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายวีระ  บัวผัน  รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม  เขต  1  นางสาวสุนทรี  หิมารัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางสาวยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม  เขต  1  นางพัตรา  เมฆประยูร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.นครปฐม  เขต  1 และนางสาวสมพร  ศรีวราสาสน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม  เขต  1

  ในการนี้  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ณ หอประชุม  อาคาร  50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.