การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 23  ตุลาคม พ.ศ. 2564  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่าน Video  Conference  ณ  ห้องประชุม
ราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.