“ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง”

 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงาน  “ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  สืบสานประเพณีไทย  ลอยกระทง”  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการนักเรียน  แต่ละบ้าน เป็นตัวแทนนักเรียนในการลอยกระทง  ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.