การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนทุกคนก่อนกลับบ้าน ตามประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

วันเสาร์ที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) นักเรียนทุกคนก่อนกลับบ้าน  ตามประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่อง  ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มาให้บริการตรวจ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ณ ชั้นล่างอาคาร 100  ปี  ราชวิทยาลัย  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งผลการตรวจ นักเรียนทุกคน ผลลบ  ไม่พบเชื้อ 100%