การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 2) ครั้งที่ 2 ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน

       วันศุกร์ที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) นักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 2) ครั้งที่  2  ตามมาตรการ  Sandbox : Safety  Zone  in  School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน  ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  จังหวัดนครปฐม ณ หน้าห้องพยาบาล   โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งผลการตรวจ นักเรียนทุกคน ผลลบ  ไม่พบเชื้อ 100%

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.