พิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    วันพุธที่ 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธี ถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวางพวงมาลา  โดย  นายถิรกิตติ์  สถิรกุล  ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  เป็นประธานในพิธี

    ผู้เข้าร่วมวางพวงมาลา  ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ  สมสังข์  หัวหน้านักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวีระพล  ยิ่งเจริญ ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสันติชัย  เพ็ญบูรณสันติ  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิถี  สุพิทักษ์  นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   และนายถิรกิตติ์  สถิรกุล  ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประธานในพิธี  ร่วมวางพวงมาลา ณ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์