การประชุมชี้แจ้งการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนว และ School Health HERO

     วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวเจริญ ขำสุวรรณ์ (ครูแนะแนว)
ครูที่ปรึกษา และครูที่ได้รับมอบหมายดูแลระบบฐานข้อมูลโรงเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนว และ School Health HERO ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมสุขภาพจิต

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.