การแสดงความรู้สึกของนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์

การแสดงความรู้สึกของนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

โดย  เด็กชายอภิวิชญ์   แพงจักร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  (บ้าน 1)
รายวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน นางสาวโชติกา  อินประนาม

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.