การประกวดแข่งขันคัดลายมือตามมาตรฐานตัวอักษรไทยแบบราชบัณฑิตยสถาน ในหัวข้อ “ค่าน้ำนม”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการการประกวดแข่งขันคัดลายมือตามมาตรฐานตัวอักษรไทยแบบราชบัณฑิตยสถาน  ในหัวข้อ “ค่าน้ำนม”  จัดโดย  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผลการตัดสิน  ประเภท  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  นายพงศธร  สุวพาณิชย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  รับใบประกาศนียบัตร  พร้อมทุนการศึกษา  ๕๐๐  บาท ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจันที วะสุขันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์