การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันจันทร์ที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2565  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  พร้อมด้วย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย     ในพระบรมราชูปถัมภ์  และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.