การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน

       วันพฤหัสบดีที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ตามมาตรการ  Sandbox : Safety  Zone  in  School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน  ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  จังหวัดนครปฐม 

    โดยดำเนินการสุ่มตรวจนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักกีฬารักบี้ฟุตโรงเรียน  เพื่อเตรียมตัวไปทำการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล  ประเภท  7  คน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกภาคกลาง  และภาคตะวันออก  ประจำปีการศึกษา  2564  ระหว่างวันที่  10 – 12  ธันวาคม  2564 ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ  ATK ณ   หน้าห้องพยาบาล   โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งผลการตรวจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน ที่สุ่มตรวจ  จำนวน 138 คน  ผลลบ  ไม่พบเชื้อ 100%

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.