รับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

วันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 2  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 (รอบที่ 3)ตามมาตรการ  Sandbox :  Safety  Zone  in  School  สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

    โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คอยกำกับดูแล ณ  สนามฟุตบอล (หลังโรงเรียน)

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.