ผู้ปกครองนักเรียนมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 5 ลัง

      คณะผู้บริหาร  ครู  และบุลากรทางการศึกษา  และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบพระคุณ นางพรทพิศ  มีทรัพย์มั่น ผู้ปกครอง เด็กชายธิติพัทธ์ ทรงจิตสมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4  บ้าน 1 ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัย  จำนวน 5 ลัง ให้ทางสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งมอบให้กับทางโรงเรียน  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ ณ  หอประชุมโรงเรียน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.