รับรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 2) ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน

  วันอาทิตย์ที่  5  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 2) ตามมาตรการ  Sandbox :  Safety  Zone  in  School  สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม และทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  บ้าน  2 ที่ได้บริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 75 ชุด เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับนักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพัก  ณ ชั้นล่าง อาคาร  50  ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.