การอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

    กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2564  ในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นลูกผู้ชายอย่างภาคภูมิ และสร้างพลเมืองดีของชาติ  นักเรียนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ หล่อหลอมบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตวิญญาณ Esprit de Corps (ราชวิทย์จิตใจสามัคคี) และพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร  และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูหอในการดูแลรุ่นน้องต่อไป

     โดย ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 20  ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการดูแลรุ่นน้อง  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.