การอบรม “กฎหมายต้านภัยยาเสพติดของนักเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรม “กฎหมายต้านภัยยาเสพติดของนักเรียน” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรสามพราน อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  มาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 – 6  ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์