การประชุมพหุภาคีของอำเภอสามพราน ระหว่างพระสังฆาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม พ.ศ.  2565  นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมพหุภาคีของอำเภอสามพราน ระหว่างพระสังฆาธิการ  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนอำเภอสามพราน  ณ  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม