การติดตั้ง wifi และปรับปรุงระบบ Network ตามหอนอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินการติดตั้ง wifi และปรับปรุงระบบ Network ตามหอนอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2564

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.