การอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2564  ในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นลูกผู้ชายอย่างภาคภูมิ และสร้างพลเมืองดีของชาติ  นักเรียนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ หล่อหลอมบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตวิญญาณ Esprit de Corps (ราชวิทย์จิตใจสามัคคี) และพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร  และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูหอในการดูแลรุ่นน้องต่อไป

      โดย พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 15  ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่องสิ่งเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศ  และการทำร้ายร่างกาย ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.