การประชุมครู ผ่าน Video Conference

วันอังคารที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะผู้บริหาร  ประชุมครู  ผ่านระบบการประชุม  Video Conference  โดยใช้ Application google meet ในการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา