การประชุมคณะกรรมการวิชาการ “เรื่องการนิเทศภายใน”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ “เรื่องการนิเทศภายใน” ผ่านระบบการประชุม Video Conference โดยใช้ Application google meet

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.