การประชุมคณะกรรมการวิชาการ “เรื่องการนิเทศภายใน”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ “เรื่องการนิเทศภายใน” ผ่านระบบการประชุม Video Conference โดยใช้ Application google meet