แผนผังการส่งนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก ทุกระดับชั้น วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565