ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพิ่มชั้นเรียนใน google classroom ในรายวิชาของภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อรองรับการเรียนรูปแบบ Hybrid สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใช้ห้องเรียนเดียวกับภาคเรียนที่ 1/2564

รหัสเข้า Google Classroom ม.1 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.2 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.3 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.4 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.5 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.6 คลิก !
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.