โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม  ราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน  ร่วมเขียนคำอวยพรแด่คุณครู
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

อวยพรแด่...ผู้เกษียณ ทั้ง ๔ ท่าน คลิก! อวยพรแด่... คุณครูศุภร วิเศษอักษร คลิก! อวยพรแด่... คุณครูสมนา สุขสกุลวัฒน์ คลิก! อวยพรแด่... คุณครูเนาวรัตน์ ศรีสุทธิกุล คลิก! อวยพรแด่... นายวิสูตร สาริการินทร์ คลิก!
📣 การดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา (เงิน 2,000 บาท)
📣 ขณะนี้ดำเนินการโอนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
📍 ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบยอดเงินจากบัญชีที่ผู้ปกครองแจ้งไว้
📍 หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใด สามารถติดต่องานการเงิน📲 034-311278 ต่อ 123 (ในวันเวลาและเวลาราชการ)
 
> การดำเนินการโอนเงิน คืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ
> การดำเนินการโอนเงิน ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษา  (เงิน 2,000 บาท)
📍 หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใด สามารถติดต่องานการเงิน
📲 034-311278 ต่อ 123 (ในวันเวลาและเวลาราชการ)

พร้อมแล้วกับ โครงการ KC CARE
ดูแล  ห่วงใย  ใส่ใจนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน  ติดตั้งแอปพลิเคชั่น  Student  Messenger  (sm) “ช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  เริ่ม  14  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป

คู่มือการติดตั้ง App Student Messenger คลิก!