สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ 


ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง  การรายงานตัวเข้าหอพัก  รอบที่  ๒
รายละเอียดประกาศ คลิก !

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการส่งเสริม รู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสัญจร


ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพิ่มชั้นเรียน
ใน google classroom ในรายวิชาของภาคเรียนที่ 2/2564
เพื่อรองรับการเรียนรูปแบบ Hybrid
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใช้ห้องเรียนเดียวกับ
ภาคเรียนที่ 1/2564

รหัสเข้า Google Classroom ม. 1 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.2 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.3 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.4 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.5 คลิก ! รหัสเข้า Google Classroom ม.6 คลิก !


ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง  รายงานทางการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2564