ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง  กำหนดการฉีดวัคซีน  Pfizer  ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่  2 
และนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมทุกกรณี

รายละเอียดประกาศ คลิก ! กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer! เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง คลิก ! เอกสารประกอบการรับวัคซีน COVID - 19 อำเภอสามพราน คลิก !


ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง  เปิดภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๔

รายละเอียดประกาศ คลิก ! มาตรการ Sandbox : Safety zone in School คลิก ! แนวปฏิบัติการนำนักเรียนเข้าโรงเรียน คลิก !

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์